Λογιστικό Γραφείο ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00 - 20:00 210-2718302/ 6975162338 info@xktc.gr

Έντυπο E1 – Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022

ΧΚ Taxconsulting | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο > Ανακοινώσεις > Έντυπο E1 – Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2022

Αλλαγές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε σχέση με το φορολογικό έτος 2022

➤ Έχει ανασχεδιαστεί το εκκαθαριστικό [Πράξη (Διοικητικού/Διορθωτικού)προσδιορισμού φόρου] και τα έντυπα Ε1 και Ε2, ώστε η συμπλήρωσή τους να είναι ευκολότερη.

Πίνακας 2

➤ Περίπτωση 14. Νέοι κωδικοί 035-036 – Υπάγεστε στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022;
Οι νέοι κωδικοί 035-036 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (συμβολαιακή γεωργία) .

Πίνακας 3
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

➤ Στους κωδικούς 001-002 (Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας από 67% και άνω; *) υπάρχει αυτή η υποσημείωση και δεν αλλάζει κάτι άλλο στο λεκτικό της περίπτωσης αυτής

  • Δεν συμπληρώνονται όταν υπάρχει απόφαση συνταξιοδότησης ασφαλιστικού φορέα.

Πίνακας 4
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

➤ Περίπτωση 8, κωδικοί 343-344 Εισόδημα των περ. 1,2,3,4,6, 17 & 19 πίν. 4Α και παρ. 4 άρθρ. 13 ΚΦΕ χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση
Στο λεκτικό της ως άνω περίπτωσης, προστέθηκε και η περίπτωση 17. Στο περσινό έντυπο ήταν ως ακολούθως:
[8. Εισόδημα των περ. 1,2,3,4,6, & 19 πίν. 4Α και παρ. 4 άρθρ. 13 ΚΦΕ χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση]

➤ Περίπτωση 15 κωδικοί 651-652 Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα των περ. 14, 17, 20 & 21
Στο λεκτικό της ως άνω περίπτωσης, προστέθηκε και η περίπτωση 21. Στο περσινό έντυπο ήταν ως ακολούθως:
[15. Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα των περ. 14, 17, & 20]

➤ Περίπτωση 21, νέοι κωδικοί 387-388 Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης 387-388
Στους νέους κωδικούς 387-388 συμπληρώνεται η εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Ν.) & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

➤ Περίπτωση 10, κατηγορία επαγγέλματος, κωδικοί 201-202.
Στο φετινό έντυπο, δεν υπάρχουν οι κάτωθι περιπτώσεις που υπήρχαν στο περσινό, ωστόσο εικάζουμε πως η σχετική κατηγοριοποίηση θα εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εντύπου στην πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε.

Πίνακας Δ1
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

➤ Περίπτωση 3 κωδικοί 299-300 – Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019 και μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρ.57 ν. 4646/2019 κωδ. 299-300
Στο λεκτικό της ως άνω περίπτωσης, προστέθηκε η φράση «και μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρ. 57 ν. 4646/2019»

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1042/2023 : Στους κωδικούς 299-300 με περιγραφή «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019 και μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το άρθ. 57 του ν. 4646/2019», αναγράφονται:
i) Τα ποσά των εισαχθέντων στην Ελλάδα μερισμάτων φυσικών προσώπων μετόχων ή εταίρων πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α’65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α’226), με την οποία επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής εθελούσια καταβολή πέντε τοις εκατό (5%) στα μερίσματα αυτά. Τα μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ.
ii) Τα ποσά των μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως εάν οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5000/2022, τα οποία, σύμφωνα με την περ. β’της παρ. 12 του ίδιου άρθρου, φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος, ήτοι πέντε τοις εκατό (5%) και ο φόρος προσδιορίζεται ετησίως κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πίνακας Ε

➤ Νέοι κωδικοί 875-876 : Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1042/2023 : Στους νέους κωδικούς 875-876 «Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019» αναγράφεται η εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α’65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α’226), στην οποία επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής εθελούσια καταβολή πέντε εκατό (5%) αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ.

Πίνακας 6

➤ Οι κωδικοί 649-650 μεταφέρθηκαν στο τέλος του πίνακα 6 και τροποποιήθηκε το λεκτικό ως εξής : «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοικτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγ. κ.λπ., ν. 27/1975»

Στους κωδικούς 649-650 «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας κλπ του ν. 27/1975» αναγράφονται τα ποσά των μη εισαχθέντων μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του ν. 27/1975. Τα μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975 και για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2., η ένδειξη «καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή»

➤ Τροποποιήθηκε το λεκτικό της περίπτωσης 16 (κωδικοί 435-436) : Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019 .
Στους κωδικούς 435-436 «Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα μερίσματα και η μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών, πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022, αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν.27/1975 καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, κατά την υποβολή της δήλωσης με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2, η ένδειξη «καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή».

Πίνακας 7

➤ Νέοι κωδικοί 635-636 Δωρεές προς την εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.
Στους νέους κωδικούς 635-636 αναγράφονται οι χρηματικές δωρεές προς την εταιρεία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.», το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά (άρθρο 72, ν.4914/2022).

➤ Νέοι κωδικοί 063-064 – Δωρεές προς κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών του ν. 4873/2021
Στους νέους κωδικούς 063-064 συμπληρώνονται οι χρηματικές δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Για τις δωρεές αυτές, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ΚΦΕ. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήματος (παρ. 1 αρ. 19 ΚΦΕ).

➤ Σε νέο πίνακα του εντύπου Ε1 αναγράφονται διακριτά, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για το σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Πίνακας 8

➤ Στον πίνακα των εξαρτώμενων μελών προστέθηκε το επώνυμο των τέκνων και ο ΑΔΤ.
Συγκεκριμένα στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το έτος γέννησης, η σχολή ή το σχολείο, ο ΑΦΜ και ο ΑΔΤ στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 1 της παρούσας. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση.

Πίνακας 9

➤ Τροποποιήθηκε ο τίτλος του πίνακα 9 σε «Συμπληρωματικά στοιχεία»

Επιπλέον σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, επιταχύνονται ακόμα περισσότερο οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών, ως εξής:

• Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

• Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις ΔΟΥ.

• Επιστροφές φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023 και μέχρι την εξόφλησή του, θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή.

• Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31.7.2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Πηγή:taxheaven.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
ΑποδοχήΡυθμίσεις Απορρήτου

GDPR

  • Ενημέρωση Cookies

Ενημέρωση Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας (Browser).
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας.

Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των ενεργειών του χρήστη στόν ιστότοπό μας.