Λογιστικό Γραφείο ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00 - 20:00 210-2718302/ 6975162338 info@xktc.gr
ΧΚ Taxconsulting | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο > Υπηρεσίες > Ίδρυση επιχειρήσεων – Οργάνωση – Επίβλεψη

Ίδρυση επιχειρήσεων – Οργάνωση – Επίβλεψη

xktaxconsulting all in 1: Έναρξη νέας εταιρείας

Λογιστής, δικηγόρος, συμβολαιογράφος,ασφαλιστής,μηχανικός, σύμβουλος πωλήσεων κλπ. Ειδικότητες που σίγουρα θα χρειαστείτε κατά την έναρξη μιας επιχείρησης εταιρείας, ή την “ανακαίνιση” μιας υπάρχουσας. To γραφείο μας με την κάθετη οργάνωση που διαθέτει παρέχει τις υπηρεσίες όλων των παραπάνω σε μια ομάδα
Φορολογική – Νομική έναρξη επιχείρησης εταιρείας

• Σύνταξη καταστατικού προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.
• Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών ίδρυσης.
• Διεκπεραίωση της διαδικασίας απόδοσης ΑΦΜ στην αρμόδια εφορία.
• Νομιμοποίηση & άνοιγμα εταιρικού – τραπεζικού λογαριασμού. Προμήθεια POS.
• Νομική επιμέλεια του μισθωτηρίου συμβολαίου της έδρας της επιχείρησης.
• Αρχική Οργάνωση Λογιστηρίου.
• Καταχώρηση παραστατικών.
• Υποβολή φορολογικών & μισθολογικών δηλώσεων.
• Σύνταξη απαραίτητων γνωστοποιήσεων προς αρμόδιους φορείς.

Φορολογία Επιχειρήσεων 2020

Οι ατομικές επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες), θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς όμως την έκπτωση φόρου (αφορολόγητο). Οι συντελεστές:

9% (για κέρδη έως 10.000)
22% (για κέρδη έως 20.000)
28% (για κέρδη από 20.001 έως 30.000)
36% (για κέρδη από 30.001 έως 40.000)
44% (για τα κέρδη άνω των 40.001)

Προκαταβολή φόρου 100%.

Οι ομόρρυθμες Ο.Ε. και ετερόρρυθμες επιχειρήσεις Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 24% ανεξαρτήτως ύψους κερδών. Προκαταβολή φόρου 100%. Φόρος Μερισμάτων 5%.

Περί Ασφάλισης. Προσωπική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο: Τόσο στις ατομικές όσο και στις προσωπικές επιχειρήσεις, το ασφαλιστικό καθεστώς θα είναι κοινό. Δηλαδή, επί των καθαρών κερδών, πριν υπολογιστούν οι φόροι, θα επιβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές με συντελεστή τουλάχιστον 26,95% μόνο για την κύρια ασφάλιση και τον κλάδο υγείας. Το ίδιο και για τους διαχειριστές ΙΚΕ καθώς και για τους μετόχους των ΑΕ που κατέχουν τουλάχιστον 3%, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Οι λοιποί εταίροι της ΙΚΕ & μέτοχοι της ΑΕ δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές σε αντίθεση με τους ομόρρυθμους εταίρους οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά βάσει των κερδών που θα τους απομένουν.

Δείτε πόσους φόρους θα πληρώνετε ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας (ενδεικτικά) :

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΗ
9% έως 10.000
22% έως 20.000
28% από 20.001 έως 30.000
36% από 30.001 έως 40.001
44% άνω των 40.001

ΟΕ, ΕΕ. ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ. (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία ΟΕ ΕΕ)
24% των κερδών ανεξαρτήτου ύψους

Συνεπώς & Συγκριτικά:

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ Ο.Ε. Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. Α.Ε. ΦΟΡΟΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.
20.000 3.100 4.800 5.560
30.000 5.900 7.200 8.340
40.000 9.500 9.600 11.120
50.000 13.900 12.000 13.900
60.000 18.300 14.400 16.680
100.000 35.900 24.000 27.800

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ι.Κ.Ε.-Α.Ε.

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Προσωπική και απεριόριστη ευθύνη εταίρων. Συμπτώχευση των εταίρων. Τήρηση Απλογραφικών βιβλιών.

Κίνδυνος: Από το συνδυασμό των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 του ν. 4072/2012 προκύπτει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα, ήτοι με το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας και για όλο το εταιρικό χρέος και εις ολόκληρον , έναντι παντός τρίτου, ιδιώτη ή Δημοσίου, όχι μόνο για τα δημιουργούμενα αλλά και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 269 του ν. 4072/2012, η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του εξικνείται μετά την πάροδο πέντε ετών από την αποχώρησή του από την Ο.Ε. – Ε.Ε. ή από την εν γένει απώλεια της ιδιότητάς του καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω της μετατροπής μιας Ο.Ε. – Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.).

Συνεπώς, είναι απολύτως ακατάλληλος τύπος για πρόσωπα που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία.

Μειονέκτημα, επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας έχει ως συνέπεια και την συμπτώχευση των εταίρων [άρθρο 7 παρ. 4 του ΠτΚ (ν. 3588/2007)]

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ανισορροπία μεταξύ των Εταίρων. Τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Κίνδυνος για τους ομόρρυθμους εταίρους: ισχύει ό, τι αναφέρθηκε πιο πάνω για την ομόρρυθμη εταιρεία.

Αντιθέτως, η συμμετοχή σ’ αυτόν τον εταιρικό τύπο με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου δημιουργεί κίνδυνο μόνον για το ποσό με το οποίο ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο (είτε το χάνει λόγω κακής πορείας της εταιρείας είτε εφόσον δεν το έχει εισφέρει υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων μόνο μέχρι του ποσό που θα έπρεπε να είχε εισφέρει).

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

ΕΠΕ: Διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις. Κίνδυνος μείωσης ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 %. Σταδιακή εξάλειψη του εταιρικού αυτού τύπου λόγω της θεσμοθέτησης της ΙΚΕ. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο: Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του καταστατικού και συνεπώς αυξημένα έξοδα.

Λήψη αποφάσεων με διπλή πλειοψηφία: Απαιτείται διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγεται η σύσταση διμελούς εταιρείας (ήτοι εταιρείας με δύο εταίρους). Ειδικότερα, σε μία διμελή εταιρεία, λόγω του ανωτέρω κανόνα, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εταίρος κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις στη Συνέλευση των Εταίρων αν δε συμφωνεί και ο εταίρος που κατέχει το 1% των εταιρικών μεριδίων (επειδή δε θα έχουν υπερψηφίσει περισσότεροι από το ½ του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων).

Κίνδυνος περαιτέρω απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 % σε τυχόν αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου: Εφόσον οι ανωτέρω εταίροι δεν έχουν κεφάλαια να συμμετέχουν στην αποφασισθείσα αύξηση ή δεν θέλουν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (και κατά συνέπεια και το ύψος του διανεμηθησομένου μερίσματος) θα μειωθεί έτι περαιτέρω (εφόσον βέβαια ο συνολικός αριθμός των εταίρων επιτρέπει το σχηματισμό καταστατικής πλειοψηφίας χωρίς αυτούς). Μετά την θέσπιση της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με το ν. 4072/2012, η ΕΠΕ δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα και σταδιακά δεν θα υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αυτού του εταιρικού τύπου.

ΙΚΕ: Σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας. Πρόβλεψη ποικίλων ειδών εταιρικών εισφορών. Περιορισμός ευθύνης εταίρων (εκτός αυτών που η εισφορά τους είναι εγγυητική).

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Η δημιουργία της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με τον Ν. 4072/2012, στην ουσία έγινε προς σταδιακή αντικατάσταση της ΕΠΕ που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της (βασικά λόγω του κανόνα της διπλής πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο καταρχήν δεν προβλέφθηκε για την λήψη αποφάσεων από την αντίστοιχη Συνέλευση των Εταίρων στην ΙΚΕ (μπορεί να εισαχθεί βεβαίως με σχετική καταστατική ρύθμιση).

ΑΕ: Κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 ευρώ. Μόνο κεφαλαιακές εισφορές. Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μελών. Περιορισμένη διάρκεια θητείας του ΔΣ. Διαδικασίες σύγκλησης ΓΣ. Απεικόνιση εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές. Περιορισμένα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Ο εταιρικός τύπος της ΑΕ είναι κατάλληλος για τη σύσταση εταιρειών με πολλούς μετόχους, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και μεγάλο κύκλο εργασιών. Για μικρές, μεσαίες και οικογενειακές εταιρείες είναι προτιμότερη η επιλογή άλλου εταιρικού τύπου (καταρχήν ΙΚΕ).

Ισχύει και εδώ (αναλόγως) ο κίνδυνος απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής των μικρομετόχων.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή καλέστε μας τώρα

2102718302

6975162338
info@xktc.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
ΑποδοχήΡυθμίσεις Απορρήτου

GDPR

  • Ενημέρωση Cookies

Ενημέρωση Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας (Browser).
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας.

Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των ενεργειών του χρήστη στόν ιστότοπό μας.