Λογιστικό Γραφείο ΔΕΥ - ΠΑΡ 09:00 - 20:00 210-2718302/ 6975162338 info@xktc.gr

Προθεσμίες myDATA και ΦΗΜ – Τι αλλάζει από 1.1.2024 – Λοιπές ψηφιακές αλλαγές

ΧΚ Taxconsulting | Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο > Ανακοινώσεις > Προθεσμίες myDATA και ΦΗΜ – Τι αλλάζει από 1.1.2024 – Λοιπές ψηφιακές αλλαγές

Περιεχόμενα

Ι. Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1η.1.2024
II. Λοιπές Αλλαγές από 1η.1.2024 σε διάφορα θέματα myDATA
III. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων των Χρήσης 2022
IV. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων των Χρήσης 2023
V. Προθεσμίες Απόσυρσης Φ.Η.Μ
VI. Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο δημόσιο ( B2G)

I. Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1η.1.2024

 1. Από 1η.1.2024 η διαβίβαση μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όχι έως την επόμενη ημέρα όπως ισχύει για το 2023 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Α.1190/2022 στην Α.1138/2020.
 2. Όσες οντότητες έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης από 1.1.2024, θα διαβιβάζουν τα εκδιδόμενα παραστατικά (χονδρικές συναλλαγές) καθώς και στοιχεία λιανικής χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ., μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
 3. Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα από 1.1.2024 σε πραγματικό χρόνο (άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020)

Βοηθητικός πίνακας με τους χρόνους διαβίβασης που ισχύουν από 1.1.2024

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης 2024
Χονδρικές συναλλαγές / εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων [Διαβιβάζει ο εκδότης] ➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Πραγματικός χρόνος
➤ Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio) Πραγματικός χρόνος
➤ Εμπορικό / ERP Πραγματικός χρόνος
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις ➤ Εμπορικό / λογιστικό, ERP Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης
Παράληψη διαβίβασης Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ ➤ Εμπορικό / λογιστικό, ERP Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης
Αποκλίσεις – Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη ➤ Εμπορικό / λογιστικό, ERP Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης

Συναλλαγές Κανάλια διαβίβασης Χρόνος διαβίβασης
Λιανικές ➤ Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Πραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend (Α.1171/2021) ΦΗΜ – esend Σύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend)
Χαρακτηρισμός Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
Λιανικές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) ➤ Εμπορικό /λογιστικό, ERP Πραγματικός χρόνος
➤ Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio) Πραγματικός χρόνος
➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών
Αποκλίσεις λιανικών ➤ Εμπορικό /λογιστικό, ERP ➤ Ειδική φόρμα καταχώρησης Διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο

II. Λοιπές αλλαγές από 1η.1.2024 σε διάφορα θέματα myDATA

 1. Όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης. Από το 2024 τα έσοδα για τα όρια ένταξης στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι 30.000 ευρώ. (περ. γα παρ 6 άρθρου 4 Α.1128/2020) . Επίσης το πλήθος των τιμολογίων που ισχύει για την ένταξη στην ειδική φόρμα για το 2024 προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2023.
 2. Από 1.1.2024 τα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα διαβιβάζουν κανονικά ως λήπτες αποκλίσεις και μη διαβίβαση εκδότη (περ ια’ παρ 7, Α1138/2020)
 3. Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των τύπων παραστατικών: 6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης, 6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και 8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
 4. Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των μηδενικών παραστατικών.
 5. Από 1.1.2024 είναι υποχρεωτική η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις) [ Σχετικά με τις «κρατήσεις» αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό ].
 6. Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), που με βάση το δεύτερο εδάφιο της παρ1. του άρθρου 2 της Α.1138/2020 (όπως τροποποιήθηκε με την Α.1188/2022) διαβίβαζαν τα δεδομένα τους στην πλατφόρμα mydata προαιρετικά για τα έτη 2021 έως 2023, από 1.1.2024 διαβιβάζουν υποχρεωτικά. Συνεπώς τα επαγγέλματα αυτά (εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, σπογγαλιείς, εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων, εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων) διαβιβάζουν υποχρεωτικά στην πλατφόρμα myDATA από 1.1.2024 τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

III. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων της χρήσης 2022

Προθεσμία Ενέργεια
31/10/2023 Δεδομένα 2022: Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης
31/10/2023 Δεδομένα 2022: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης, έξοδα μισθοδοσίας (Ως έξοδα τιμολόγησης νοούνται οι χαρακτηρισμοί των εσόδων από τον λήπτη καθώς και τα παραστατικά Β1, Β2 του παραρτήματος της Α.1138/2020)
1/11/2023

Διαβίβαση των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, από το esend στο myDATA.
Διαβίβασης λιανικών μέσω ΦΗΜ
Έως 31.10.2023 Διαβιβάζονται με λογιστική εγγραφή (Α.1023/2023)
30/11/2023 Δεδομένα 2022: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων
31/12/2023 Δεδομένα 2022: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Επισήμανση : Αναμένεται το «Ποινολόγιο», γιατί χωρίς ποινές δεν «υπάρχουν» προθεσμίες διαβίβασης. Άγνωστος ο χρόνος έκδοσης, μάλλον πάμε για τις αρχές του 2024, καθώς ήδη έχει δοθεί παράταση για διαβίβαση των Εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης του 2023, μέχρι 28/2/2024.

IV. Προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων χρήσης 2023

Προθεσμία Ενέργεια
28/2/2024 Δεδομένα 2023: Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης
31/3/2024 Δεδομένα 2023: Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης.

Επισήμανση : Δεν είναι υποχρεωτική η διαβίβαση δεδομένων, σχετικών με τους Τύπους Παραστατικών
6.1 – Στοιχείο Αυτοπαράδοσης,
6.2 – Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης και
8.2 – Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής.
Δεν είναι υποχρεωτική επίσης η διαβίβαση των λοιπών επιβαρύνσεων (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημα, τέλη και κρατήσεις).
30/4/2024 Δεδομένα 2023: Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων
(30-6-2024 ή έως την τυχόν παράταση) – Έως την υποβολή της δήλωσης Φ.Ε Δεδομένα 2023: Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

V. Προθεσμίες απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ

Προθεσμία Ενέργεια Παρατηρήσεις
31/10/2023 Απόσυρση από τη χρήση και οριστική παύση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Οι οντότητες που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ, παύουν τη χρήση αυτών έως και την 31.10.2023 και έχουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης οριστικής παύσης τους.

Επισήμανση: Η διαδικασία απόσυρσης και οριστικής παύσης, διενεργείται, από τις υπόχρεες οντότητες, μετά την ολοκλήρωση έγκρισης αδειών καταλληλότητας ΦΗΜ από τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικούς κατασκευαστές, κατά περίπτωση (άρα θα πρέπει να πιθανολογήσουμε παράταση).

[Σε ολόκληρο το κείμενο της ΠΟΛ.1220/2012 Προδιαγραφές φορολογικών μηχανισμών , όπου αναγράφεται «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων», αντικαθίσταται με τον όρο «Φορολογικός Μηχανισμός Άθροισης και Σήμανσης» και όπου αναγράφεται η συντομογραφία «ΕΑΦΔΣΣ» αντικαθίσταται με την συντομογραφία «ΦΗΜΑΣ».]
Απόφαση: Α.1073/2023
1/7/2024 Οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ, από την 01.07.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022.

VI. Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο δημόσιο ( B2G)

Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς στο Δημόσιο (B2G)

I. Χρονοδιάγραμμα
α. [ Από 13/9/2023 ] Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα :
(1) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
(2) Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(3) Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
(4) το Δήμο Αθηναίων,
(5) την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.),
(6) την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
(7) την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.,
(8) το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
(9) την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», (10) την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την
(11) Εγνατία Οδό ΑΕ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας [12-04-2023] ,

β. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024,

γ. για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές πλην Κεντρικής Διοίκησης, αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.6.2024,

δ. για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης που τιμολογούνται από την 1η.1.2025.

Περισσότερα για το θέμα δείτε στην σχετική ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023

VIΙ. Εξαγγελίες για τις οποίες είτε δεν έχει θεσμοθετηθεί πλαίσιο ή δεν έχει καθοριστεί ακόμη χρονοδιάγραμμα

 1. Διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών – το πλαίσιο έχει καθαριστεί με το άρθρο 15β του ν. 4987/2022 και οι κυρώσεις με το άρθρο 54Θ του ν. 4987/2022 όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 41 και 42 του ν. 5036/2023.
  Αναμένεται να καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.
 2. Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (ψηφιακό δελτίο αποστολής). Το πλαίσιο έχει τεθεί με τις παραγράφους 9Α, 9Β και 9Γ στο άρθρο 5 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) όπως αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 37 του ν. 5036/2023).
  Αναμένεται η ανακοίνωση των σχετικού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.
 3. Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B. Αναμένονται εξελίξεις εντός του 2024.
 4. myDATA – Τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορεί να υπολείπονται από αυτά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές), ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA.
  Αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.
 5. Επεκτείνεται η υποχρέωση κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση.
  Αναμένεται η σχετική απόφαση.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/64939/prooesmies-mydata-kai-fhm-ti-allazei-apo-112024-loipes-pshfiakes-allages

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή υπηρεσιών και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
ΑποδοχήΡυθμίσεις Απορρήτου

GDPR

 • Ενημέρωση Cookies

Ενημέρωση Cookies

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας (Browser).
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας.

Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των ενεργειών του χρήστη στόν ιστότοπό μας.